Skip to content
sklep z przygodami 1 350x288 Home

Miej­sce gdzie odkry­jesz siebie.

Zaj­mu­je­my się aktyw­nym coachin­giem i roz­wo­jem oso­bi­stym, poma­ga­my pod­nieść jakość Two­je­go życia, zdo­być pasje, prze­ży­wać życie naprawdę.

Z nami prze­ła­miesz wła­sne ogra­ni­cze­nia, prze­ży­jesz przy­go­dę, dotrzesz do upra­gnio­ne­go celu.

003 distance 100x100 Home
Znajdź wła­sną drogę 

masz dosyć życia w nie swo­ich ramach, według nie swo­ich zasad? Szu­kasz moty­wa­cji, chcesz wresz­cie reali­zo­wać wła­sne marze­nia i cele, żyć wła­snym życiem? Zrób coś dla sie­bie. W naszym Skle­pie z Przy­go­da­mi pro­po­nu­je­my aktyw­ny coaching, który będzie źró­dłem nowych moż­li­wo­ści, pod­nie­sie­nia samo­oce­ny, szczę­ścia – odkry­ciem wła­snej, nie­po­wta­rzal­nej drogi. 

002 thinking 100x100 Home
Roz­wój 

prze­sta­ło cie­szyć Cię życie? Pędzisz gdzieś, osią­gasz cele które Cię nie cie­szą? A może chcesz innej pracypra­gniesz schud­nąć czy zmie­nić coś kon­kret­ne­go w swoim życiu? Twoje cele osią­gniesz poprzez wła­sny rozwój, poznanie sie­bie, odkry­cie swo­ich moż­li­wo­ści, zarów­no tych men­tal­nych jak i fizycz­nych. Zaprzy­jaź­nij się ze sobą, zostań swoim naj­lep­szym przy­ja­cie­lem — wszyst­kie odpo­wie­dzi są w Tobie! 

001 trophy 100x100 Home
Wyzwa­nia 

podej­muj je, przeżyj coś napraw­dę, coś nowe­go, odkryj sie­bie w dzia­ła­niu. Może być to część szer­sze­go pro­gra­mu roz­wo­ju lub po pro­stu chęć zro­bie­nia cze­goś co było Twoim marzeniem od dziec­ka ale jakoś nie wyszło”. Nurko­wa­nie, wędrów­ki po górach, bushcra­ftingrowe­ry gór­skie, praca z wła­snym psem czy podró­że – zobacz jak to czego się dowiesz o sobie prze­ło­ży się na Twoje życie codzien­ne – podej­mij wyzwa­nie i prze­żyj przy­go­dę. 

004 luggage 100x100 Home
Podró­że 

w głąb sie­biepo swo­ich prze­ko­na­niach, war­to­ściach i moty­wa­cjach jak i te bar­dziej kla­sycz­ne — podró­że po świe­cie, z wni­ka­niem w miej­sco­wą kul­tu­rę, smaki, aro­ma­ty i zwy­cza­je. Z pew­no­ścią nie będzie tam pod­grze­wa­nych base­nów i drin­ków z para­sol­ką, ale za to prze­ży­jesz auten­tyczne czu­cie miej­sca i ludzi. Prze­żyjesz przy­go­dę ze sobą i inno­ścią nowych miejsc – zabierz się z nami w swoją podróż